ChulaEngineering
Homeหลักสูตร

หลักสูตร

รายนามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2552

หลักสูตรปริญญาตรี | หลักสูตรปริญญาโท | หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาตรี

รวมทั้งสิ้น 18 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) 17 สาขาวิชา (รวมหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวน 1 สาขาวิชา ได้แก่


1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
7. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
8. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
9. สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ
10. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสด
11. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
12. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
13. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

หลักสูตรนานาชาติ

15. สาขาวิชาการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
16. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน(หลักสูตรนานาชาติ)
17. สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
18. สาขาวิศวกรรมอากาศยาน(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาโท

รวมทั้งสิ้น 19 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) จำนวน 15 สาขาวิชา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จำนวน 4 สาขาวิชา (รวมหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร) ได้แก่

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วท.ม.)
2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม (วท.ม.)
3. สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี (วศ.ม.)
4. สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี (วท.ม.)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.ม.)
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.ม.)
9. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
10. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
11. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
12. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
13. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
14. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
15. สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ

หลักสูตรนานาชาติ

16. สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ)
17. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ)
18. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
19. หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศ
20. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)
21. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)

 

หลักสูตรปริญญาเอก

รวมทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) จำนวน 11 สาขาวิชา (รวมหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
6. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
7. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
8. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
9. สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
10. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)

หลักสูตรนานาชาติ

11. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

 

 
 
เนื้อหาเว็บไซต์