ChulaEngineering
Homeนิสิตวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค จากการแข่งขันประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan โครงการ AIS 3G One-2-Call!- BrandAge Award ปีที่ 7

นิสิตวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค จากการแข่งขันประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan โครงการ AIS 3G One-2-Call!- BrandAge Award ปีที่ 7

นายภัทร ภานุภาพ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ในทีม CU Cycling ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค จากการแข่งขันประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan ภายใต้โครงการ  AIS 3G One-2-Call!- BrandAge Award  ปีที่ 7 ซึ่งจัดโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ BrandAge

 

ทีม CU Cycling

1. นายภัทร ภานุภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นางสาวจุฑารัตน์ เรือนสุข นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
เนื้อหาเว็บไซต์