ChulaEngineering
Homeรายการพูดจาประสาช่าง : การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา : การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย รูปตัว ก ตอนที่ 2

รายการพูดจาประสาช่าง : การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา : การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย รูปตัว ก ตอนที่ 2

12/23/2012 08:30
12/23/2012 09:00

   รับฟังความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ "'การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล กรณีศึกษา : การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทย รูปตัว ก" ตอนที่ 2 โดย อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  ศรีอริยวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการ "พูดจาประสาช่าง" ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 – 09.00 น.

ท่านสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย ในรายการ "พูดจาประสาช่าง" โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 09.00 น.
หากท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมรายการ ส่งมาได้ที่ E-mail : info@eng.chula.ac.th 
 
เนื้อหาเว็บไซต์