ChulaEngineering
Homeจำนวนคณาจารย์
** ความถูกต้องของข้อมูลบุคลากรดูแลโดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
หากต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณาติดต่อ ผู้รับผิดชอบ 0-22186318

จำนวนคณาจารย์

จำนวนคณาจารย์ตามตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการจำนวนคณาจารย์ร้อยละ
ศาสตราจารย์ 22 6.9
รองศาสตราจารย์ 130 40.5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 111 34.6
อาจารย์ 58 18.1
จำนวนคณาจารย์ตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษาจำนวนคณาจารย์ร้อยละ
ปริญญาเอก 283 88.2
อื่น ๆ 45 14.0
จำนวนคณาจารย์ตามภาควิชา
ภาควิชาจำนวนคณาจารย์ร้อยละ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 36 11.2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 52 16.2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 40 12.5
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 25 7.8
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 37 11.5
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม 16 5.0
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 21 6.5
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ 15 4.7
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ 14 4.4
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 44 13.7
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ 13 4.0
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ 10 3.1
สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ 2 0.6
 
 
เนื้อหาเว็บไซต์