ChulaEngineering
Homeแผนที่

แผนที่

 

แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ไฟล์ขนาด 516 กิโลไบต์

แผนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ENG 01 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 1
ENG 02 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 2
ENG 03 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3
ENG 04 โรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG 05 อาคารอรุณ สรเทศน์ (สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ)
ENG 06 อาคารกิจการนิสิต
ENG 07 อาคารโคลัมโบ
ENG 08 สุขานิสิตชาย / หญิง (ห้องน้ำสามแสน)
ENG 11 อาคารฮันส์ บันตลิ
ENG 12 อาคารสลับ ลดาวัลย์
ENG 13 อาคารปฏิบัติการเจริญวิศวกรรม
ENG 14 อาคารชารลเอมสัน เกเวอร์ต
ENG 15 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า
ENG 16 อาคารที่พักอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า
ENG 17 ห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์และไมโครคอมพิวเตอร์
ENG 18 อาคารปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage)
ENG 19 อาคารศัลวิธานนิเทศ (ตึกวิศวกรรมสำรวจ)
ENG 20 อาคารปฏิบัติการทดสอบโครงสร้างขนาดจริง
ENG 21 อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENG 22 อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ENG 23 อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ENG 26 อาคารสี่ภาควิชา (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมโลหการ)
ENG 27 อาคารภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี
ENG 28 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4)
ENG 29 อาคารอนุสาสน์ยันตรกรรม
พิกัด 13.737259, 100.533056

 

 
 
เนื้อหาเว็บไซต์