ChulaEngineering
Homeโครงการเปิดโลกลานเกียร์

โครงการเปิดโลกลานเกียร์

"เปิดโลกลานเกียร์" คืออะไร

คำว่า “ลานเกียร์” คือ ลานกว้างใต้ร่มจามจุรี ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นลานเอนกประสงค์ที่ใช้จัดกิจกรรมทั้งของคณาจารย์และนิสิต ดังนั้นคำว่า “เปิดโลกลานเกียร์” จึงมีความหมายเชิงนัย คือการเปิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมี “ลานเกียร์” เป็นศูนย์กลาง ออกสู่สายตาของสังคมภายนอก และเชื้อเชิญให้ทุกท่านเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมอบรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้น เพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสู่สังคมโดยไม่หวังผลกำไร

“เปิดโลกลานเกียร์” เพื่ออะไร?

  • ถ่ายโอนองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เหมาะสมสู่สังคมทุกระดับ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือ/สังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับองค์กรภายนอก หรือกับชุมชน
  • เผยแพร่ความชำนาญการด้านวิศวกรรมศาสตร์ของคณาจารย์ให้สังคมรับทราบ
  • ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างและเป็นแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน

“เปิดโลกลานเกียร์” เพื่อใคร?

  • ทุกๆคน ทุกระดับการศึกษา ทุกวัย ที่สนใจเรียนรู้ร่วมกัน
  • ครอบครัวที่ต้องการใช้เวลาร่วมกันในวันเสาร์ เพื่อทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
  • หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ที่อาจนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอด

“เปิดโลกลานเกียร์” จัดกิจกรรมอบรมอย่างไร?

กิจกรรมอบรมในลักษณะบรรยาย หรือ บรรยายเชิงปฏิบัติการ เน้นการให้ความรู้ ร่วมกับการสาธิตให้เห็นจริง หรือในบางกรณีให้ทดลองปฏิบัติ อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ในบรรยากาศสบายๆ เนื้อหาเข้าใจง่าย แบบเล่าสู่กันฟัง หรือเรียนรู้ร่วมกัน เนื้อหาการอบรมมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์

“เปิดโลกลานเกียร์” จัดกิจกรรมเมื่อไร? ที่ไหน?

ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป จัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
 
เนื้อหาเว็บไซต์