ChulaEngineering
Homeรางวัลศักดิ์อินทาเนีย

รางวัลศักดิ์อินทาเนีย

ความเป็นมาของรางวัลศักดิ์อินทาเนีย

โครงการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “เป็นสุข” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคนเก่ง โดยพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่บุคลากรมีความสุขสร้างความผูกพันของบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสคล้ายวันครบรอบการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 96 (8 รอบ) 1ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 เห็นควรให้มีพิธีมอบรางวัล“ศักดิ์อินทาเนีย” ให้แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผนวกเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และประเทศชาติต่อไป

ความหมายของชื่อรางวัล “ศักด์อินทาเนีย”

“ศักดิ์อินทาเนีย” เป็น 1 ใน 13 ชื่อที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ
“ศักดิ์อินทาเนีย” เป็นชื่อเพลงเชียร์เพลงหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเนื้อหาในวรรคแรกเป็นการประกาศศักดิ์ศรีของวิศวกรรมศาสตร์อย่างฮึกเหิม คือ

“วิศวกรรม ดำรงเป็นหลักนำค้ำจุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์ เราอินทาเนีย... ”

เพลง “ศักดิ์อินทาเนีย” เป็นเพลงที่ต้องมีการฝึกฝนเป็นอย่างดี เพราะเป็นการร้องประสานเสียงแบบหมู่คณะนิสิตวิศวกรรมศาสตร์จะร้องเฉพาะในโอกาสสำคัญ โดยจะยืนตรงและแบ่งออกเป็นซ้าย-ขวา การร้องจะมีการไล่เสียงตามจังหวะของเพลงซึ่งแสดงออกถึงพลังและความสามัคคีของชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” สื่อความหมายถึงรางวัลที่เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาววิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันก็มีความหมายสอดรับได้ดีกับเนื้อหาในวรรคแรกของเพลง “ศักดิ์อินทาเนีย” ที่สื่อได้ว่าหากบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและประกอบคุณงามความดีแล้ว ย่อมมีศักยภาพที่สามารถเป็นหลักนำค้ำจุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

 

 
 
เนื้อหาเว็บไซต์