ChulaEngineering
Homeรางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์
ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล
อาจารย์ ดร.อัครวัต ศิริสุข รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2556 รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/หน่วยปฏิบัติการวิจัย (CE/RU) ที่มีผลงานดีเด่น รางวัลดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2556 รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และ/หรืออุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล รางวัลระดับนานาชาติ Best Poster Award จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CESE 2013 หรือ The Sixth International Conference on The Challenges in Environmental Science and Engineering ที่เมืองแดกู ประเทศเกาหลีใต้ เรื่อง “Khon Kaen Municipal Landfill Leachate Treatment by Fenton Process" สมาคม KSWW (Korea Society of Water&Wastewater) ของประเทศ เกาหลีใต้ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรม LJS Environment ของประเทศออสเตรเลีย 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล รางวัล ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award ปีพ.ศ.2556 "วิศวกรสิ่งแวดล้อมดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ด้านวิชาชีพวิศวกรรม" องค์กร ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) มอบให้ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิศวกรรมของภูมิภาคอาเซียนหรือ CAFEO ครั้งที่ 31 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ และ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลระดับดี ประจำปี 2555 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) "การวิเคราะห์และการปรับปรุงสมรรถนะเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็ง ร่วมกับกระบวนการผลิตไฮโดรเจน" "Performance Analysis and Improvement of Solid Oxide สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 "ผลงานดีเด่นทางด้าน Chemical Reaction Engineering" มูลนิธิโทเร ประเทศไทย 2556
ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ รางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2556
นายบัญชา อุนพานิช รางวัล PTIT Awards ประจำปี 2556 - 2557 ประเภทที่ 4: PTIT Laboratory/Workshop Instructor สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 2556
ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด สาชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์ คุณพนิชกิจ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555 รางวัลระดับดีมาก 2556
รองศาสตราจารย์ ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ รางวัลผงานวิจัย ประจำปี 2554 รางวัลระดับดีเยี่ยม (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) "การพัฒนาวัสดุยึดเกาะเซลล์เพื่อเพิ่มผลผลิตของกระบวนการหมักเอทานอลแบบต่อเนื่องโดย Saccharomyces cerevisiae" (Development of cell carrier for improved productivity of continuous ethanol fermentation by Saccharomyces cerevisiae) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด จงสมจิตร รางวัลผงานวิจัย ประจำปี 2554 รางวัลระดับดีเด่น (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) "การศึกษาอันตรกิริยาของโลหะกับตัวรองรับในวัฎภาคของเหลวและแก๊สสำหรับการเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์" (Study of Metal-support Interaction in Liquid and Gas Phases for Heterogeneous Catalysis) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2555
อาจารย์ ดร.ปัญญวัชร์ วังยาว รางวัลนักโลหวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2554 หรือ The Outstanding Young Metallurgist of the Year 2011 การประชุมวิชาการโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ลิมปิยากร รางวัลผลงานวิจัยดีมาก รางวัลการวิจัยและรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554 "จำนวนยีน amoA ของแอมโมเนียออกซิไดซิงอาร์เคียและแอมโมเนียออกซิไดซิงแบคทีเรียในตะกอนเร่งของระบบบำบัดน้ำเสีย" (Abundance of amoA Genes of Ammonia-oxidizing Archaea and Bacteria in Activated Sludge of Full-scale Wastewater Treatment Plants) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ และคณะ รางวัล Best Paper Award for Dynamic System, Robotics and Control งานประชุมใหญ่ทางวิชาการ The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.อศิ บุญจิตราดุลย์ และคณะ รางวัล Best Paper Award for Thermal Systems and Fluid Mechanics งานประชุมใหญ่ทางวิชาการ The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑินี มณีรัตน์ และคณะ รางวัล Outstanding Paper Award งานประชุมวิชาการ The 1st International Conference on Innovation on Education (ICIE2012) "Innovative Science, Mathematics, and Technology Education for Enhancement of Learning for the 21st Century" มหาวิทยาลัยมหิดล และ Kinan Institute Asia 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ IEEJ Book of The Year Award The Institute of Electrical Engineers of Japan 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ เรื่อง"การจัดการน้ำระดับชุมชนโดยระบบสารสนเทศ" คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย รางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 เรื่อง "การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ" วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 2555
 
 
เนื้อหาเว็บไซต์