บทความ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตอนที่ 1 : ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้”

 

บทความ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตอนที่ 1 : ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้”

โดย รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา รัฐพล เจียวิริยะบุญญา ขวัญมนัส มีถาวร สุทธิดา ศิริมังคละ รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

อ่านบทความ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ตอนที่ 1 ทำไมต้องสร้างโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้