นิสิตวิศวฯ รับรางวัลผลงานวิจัยดี ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนิสสร บัวแก้ว นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลของการกวนผสมและระยะเวลากักเก็บน้ำเพื่อบำบัดน้ำควบแน่นจากการระเหยน้ำกากส่าจากโรงงานสุราโดยใช้ระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบแผ่นกั้นไร้อากาศ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 143 ผลงาน การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ จำนวน 242 ผลงาน