คณะวิศวฯ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตค่ายวิศวพัฒน์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานโครงการวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน (ค่ายวิศวพัฒน์) ในงาน “2023 Rakkaew Foundation National : Exposition University Sustainability Showcase”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตค่ายวิศวพัฒน์ (ค่ายวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบท) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอโครงการวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน (ค่ายวิศวพัฒน์) ในงาน “2023 Rakkaew Foundation National : Exposition University Sustainability Showcase” งานแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566 จัดโดย มูลนิธิรากแก้ว เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์
นิสิตค่ายวิศวพัฒน์ได้เข้าไปจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเข้าไปสำรวจพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนซึ่งประกอบอาชีพการเกษตร แต่ข้อมีข้อจำกัดในการเพาะปลูก เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยนิสิตค่ายวิศวพัฒน์ได้ร่วมสร้างฝายกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรและการบริโภคมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ซึ่งทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแบบยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมไทย
ขอขอบคุณรูปจาก : โครงการรากแก้ว