DEPARTMENTS

ติดต่อสำนักงานส่วนกลาง
 
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง
หน่วยงาน
1
สารบรรณและสำนักคณบดี  
 
2
สื่อสารองค์กร  
 
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
4
อาคารสถานที่และยานพาหนะ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
5
วิศวกรรมอาคารและระบบ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
6
แผนและงบประมาณ  
 
7
บริหารคุณภาพองค์กร  
 
8
ยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ  
 
9
ฝ่ายการเงิน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
10
ฝ่ายบัญชี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
11
ฝ่ายพัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
12
หลักสูตรและวิชาการ  
 
13
 
14
บริหารงานวิจัย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 
16
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
18
บริการเทคโนโลยีการเรียนรู้  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 
ติดต่อภาควิชา
 
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง
หน่วยงาน
1
ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี 
 
2
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
3
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 
4
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
5
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
6
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 
7
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ 
 
8
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ 
 
9
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
10
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม 
 
11
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ 
 
12
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
13
สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ 
 
14
ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต (Warwick)