กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
28 ก.พ. นายจตุรงค์ จารุสกุลอารียกุล ว.ศ. 2529 10,000
15 ก.พ. คุณอธิคม แซ่ลิ้ม ว.ศ. 2516 18,000
15 ก.พ. นายศุภชัย อมรติยางกูร ว.ศ. 2525 10,000
7 ก.พ. นายเกรียงไกร วจีไกรลาศ ว.ศ. 2531 1,000
7 ก.พ. คุณนิเวศน์ ล้ำเลิศลักษณชัย ว.ศ. 2529 10,001
25 ม.ค. คุณนันทวัฒน์ เอี่ยมเจริญ ว.ศ. 2529 5,000
19 ม.ค. คุณพอพล แข่งเพ็ญแข ว.ศ. 2529 10,000
19 ม.ค. นายมณฑล มนูสุข ว.ศ. 2529 10,000
11 ม.ค. นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม ว.ศ. 2525 300,000
11 ม.ค. นายชาลี ศรีวิจิตร ว.ศ. 2515 20,000
10 ม.ค. บริษัท อิโนแอคโตไก (ประเทศไทย) จำกัด 100,000
6 ม.ค. คุณถาวร กนกวลีวงศ์ ว.ศ. 2525 10,000
30 ธ.ค. คุณวสันต์ วัชรภิญโญ 10,000
30 ธ.ค. ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ 5,000
30 ธ.ค. นายเดชา ตั้งสิน ว.ศ. 2518 2,000
30 ธ.ค. นายวิเชียร รุ่งฟ้าแสงอรุณ ว.ศ. 2518 5,000
30 ธ.ค. คุณอดิศักดิ์ วีรยวรางกูร ว.ศ. 2518 5,000
30 ธ.ค. นายอภิชา จารุกิจพิพัฒน์ ว.ศ. 2529 4,000
30 ธ.ค. น.ส.สุวิมล จิวาลักษณ์ 15,000
30 ธ.ค. คุณประวัติ ธีรสวัสดิ์ ว.ศ. 2518 1,000