กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
7 ธ.ค. นายศุภสิทธิ์ ตั้งตรงจิตร ว.ศ. 2518 20,000
7 ธ.ค. นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช ว.ศ. 2518 500,000
7 ธ.ค. นายวิเชียร รุ่งฟ้าแสงอรุณ ว.ศ. 2518 20,000
7 ธ.ค. คุณศุภชัย ชุติกุศล ว.ศ. 2518 20,000
7 ธ.ค. นายโอภาศ ธันวารชร ว.ศ. 2518 50,000
7 ธ.ค. คุณชัยทัต นามสุบิน ว.ศ. 2518 20,000
7 ธ.ค. นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช ว.ศ. 2518 1,500,000
7 ธ.ค. คุณวิชัย สิมะธัมนันท์ ว.ศ. 2518 10,000
29 พ.ย. นายอุดม ว่องขจรกิจ ว.ศ. 2518 10,000
23 พ.ย. นายมังกร ธนสารศิลป์ ว.ศ. 2515 150,000
23 พ.ย. นายมังกร ธนสารศิลป์ ว.ศ. 2515 150,000
21 พ.ย. นายเกรียงศักดิ์ ศิริวิมลมาส ว.ศ. 2518 4,140
21 พ.ย. คุณสมหมาย หลั่งน้ำสังข์ ว.ศ. 2518 15,000
21 พ.ย. นายเดชา ตั้งสิน ว.ศ. 2518 27,000
16 พ.ย. นายเอกก์ ภทรธนกุล 3,000
6 พ.ย. คุณเกรียงเดช อัศวเลิศพลากร ว.ศ. 2526 3,000
27 ต.ค. น.ส.วรรณกร ตันติญาติยานนท์ 5,000
25 ต.ค. น.ส.สุดารัตน์ พุ่มดนตรี 5,000
10 ต.ค. นายอำนวยศักดิ์ ทูลศิริ ว.ศ. 2508 50,000
14 ก.ย. นายพีรยุทธ ชูจิรวงศ์ ว.ศ. 2520 30,000