กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
19 เม.ย. บริษัท คอมกราฟ จำกัด 350,000
9 เม.ย. คุณจอมขวัญ ผลิตวานนท์ 100
9 เม.ย. คุณจิราภรณ์ ธนียวัน 5,000
9 เม.ย. คุณจันทร์จิรา แพรรังสี 10,000
9 เม.ย. คุณวชิระ พุทธิแจ่ม 1,000
9 เม.ย. คุณมยุรี ทรงสิทธิโชค 500
9 เม.ย. คุณณัฐนันท์ เจริญจิตต์กุล 100
9 เม.ย. คุณอุกฤษฎ์ ตุลยนิติกุบ 500
9 เม.ย. คุณรัชดาวัลย์ ธุวชิตธนวงศา 1,000
9 เม.ย. คุณสุเทพ ธนียวัน 5,000
9 เม.ย. คุณกรองแก้ว กฤตยากีรณ 15,000
9 เม.ย. คุณธัญกมล ตริตระการ 500
9 เม.ย. คุณพงศ์ศักดิ์ ครุกานันท์ 1,000
5 เม.ย. คุณสุริยา ลือนาม 10,000
5 เม.ย. คุณกิตติกร โตดิลก 200
5 เม.ย. นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ ว.ศ. 2519 100,000
5 เม.ย. คุณอุทัย วงศ์หาญไทย 200
5 เม.ย. คุณชุมพร พิชัญเธียรชัย 100
2 เม.ย. คุณอภิวัฒน์ ยามัสเถียร 2,000
2 เม.ย. คุณปริญญา จารุมโนกุล 2,000