กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
4 พ.ค. นายวุฒิชัย ผลึกมณฑล ว.ศ. 2528 20,000
12 เม.ย. คุณเจน นำชัยศิริ ว.ศ. 2516 100,000
4 เม.ย. นายขจรศักดิ์ ตันติพลับทอง 10,000
28 ก.พ. นายจตุรงค์ จารุสกุลอารียกุล ว.ศ. 2529 10,000
15 ก.พ. นายศุภชัย อมรติยางกูร ว.ศ. 2525 10,000
15 ก.พ. คุณอธิคม แซ่ลิ้ม ว.ศ. 2516 18,000
7 ก.พ. คุณนิเวศน์ ล้ำเลิศลักษณชัย ว.ศ. 2529 10,001
7 ก.พ. นายเกรียงไกร วจีไกรลาศ ว.ศ. 2531 1,000
25 ม.ค. คุณนันทวัฒน์ เอี่ยมเจริญ ว.ศ. 2529 5,000
19 ม.ค. นายมณฑล มนูสุข ว.ศ. 2529 10,000
19 ม.ค. คุณพอพล แข่งเพ็ญแข ว.ศ. 2529 10,000
11 ม.ค. นายชาลี ศรีวิจิตร ว.ศ. 2515 20,000
11 ม.ค. นายสืบศักดิ์ แซ่หลิ่ม ว.ศ. 2525 300,000
10 ม.ค. บริษัท อิโนแอคโตไก (ประเทศไทย) จำกัด 100,000
6 ม.ค. คุณถาวร กนกวลีวงศ์ ว.ศ. 2525 10,000
30 ธ.ค. นายณรงชัย เบญจสัตตบุษย์ ว.ศ. 2524 150,000
30 ธ.ค. คุณอุไรวรรณ มากทอง 5,000
30 ธ.ค. คุณพงศ์ไทย อัศวานันท์ ว.ศ. 2518 5,000
30 ธ.ค. นายสมชาย คลองน้อย ว.ศ. 2518 5,000
30 ธ.ค. นายประกรณ์ เมฆจำเริญ 30,001