กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
21 ก.พ. นายธีรยุทธ ศักดิ์วิลาสตระกูล ว.ศ. 2529 5,000
21 ก.พ. นายเอกวิทย์ แซ่แต้ ว.ศ. 2519 50,000
19 ก.พ. คุณชาตรี อัศวรัตนาภรณ์ 100,000
19 ก.พ. นายรุจ เหราบัตย์ ว.ศ. 2519 100,000
19 ก.พ. นายพิชัย อรุณพัลลภ ว.ศ. 2519 50,000
13 ก.พ. ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล ว.ศ. 2522 1,000,000
12 ก.พ. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ว.ศ. 2519 100,000
10 ก.พ. คุณชลวิทย์ จิรประภากร ว.ศ. 2526 500
10 ก.พ. นายกฤตนันท์ อ่วมกุล ว.ศ. 2542 104,283
10 ก.พ. คุณภานุพงษ์ คีรีเมฆ ว.ศ. 2552 2,000
10 ก.พ. คุณธัญญา ลีฬหบุญเอี่ยม ว.ศ. 2545 3,000
10 ก.พ. คุณวายุรี อรุณเนตร ว.ศ. 2526 20,000
10 ก.พ. ดร.วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร ว.ศ. 2513 2,000
10 ก.พ. ชมรมวิศวจุฬาฯ รุ่น วศ.2521 ว.ศ. 2521 300
10 ก.พ. นายปิติภัทร กรุษประยูร ว.ศ. 2554 2,000
10 ก.พ. น.ส.นวลลดา สิริศรีศักดิ์ ว.ศ. 2530 50,000
10 ก.พ. นายศราวุธ สืบไชยวัง ว.ศ. 2533 10,000
10 ก.พ. รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ว.ศ. 2526 10,000
10 ก.พ. นายเฉลิมพล ว่องไววิทย์ ว.ศ. 2521 1,000
10 ก.พ. นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ว.ศ. 2536 500