กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ
เรียงตามวันที่ เรียงตามยอด เรียงตามรุ่น
วันที่ ชื่อ รุ่น จำนวนเงิน
12 ก.ย. คุณสิริพร อดิเรกลาภ ว.ศ. 2540 5,000
12 ก.ย. ผศ.ดร.วิจิตรา จงวิศาล 20,000
12 ก.ย. คุณวิไลลักษณ์ ศิริวงศ์รังสรร 1,000
12 ก.ย. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ว.ศ. 2529 40,000
21 ก.ค. นายเถกิง กาญจนะ ว.ศ. 2516 10,000
20 ก.ค. นางวิไลวรรณ กาญจนตระกูล 50,000
19 ก.ค. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 2,000
4 ก.ค. คุณก้อง กฤตยากีรณ ว.ศ. 2530 20,000
23 มิ.ย. นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม ว.ศ. 2529 100,000
4 พ.ค. นายวุฒิชัย ผลึกมณฑล ว.ศ. 2528 20,000
12 เม.ย. คุณเจน นำชัยศิริ ว.ศ. 2516 100,000
4 เม.ย. นายขจรศักดิ์ ตันติพลับทอง 10,000
28 ก.พ. นายจตุรงค์ จารุสกุลอารียกุล ว.ศ. 2529 10,000
15 ก.พ. นายศุภชัย อมรติยางกูร ว.ศ. 2525 10,000
15 ก.พ. คุณอธิคม แซ่ลิ้ม ว.ศ. 2516 18,000
7 ก.พ. คุณนิเวศน์ ล้ำเลิศลักษณชัย ว.ศ. 2529 10,001
7 ก.พ. นายเกรียงไกร วจีไกรลาศ ว.ศ. 2531 1,000
25 ม.ค. คุณนันทวัฒน์ เอี่ยมเจริญ ว.ศ. 2529 5,000
19 ม.ค. นายมณฑล มนูสุข ว.ศ. 2529 10,000
19 ม.ค. คุณพอพล แข่งเพ็ญแข ว.ศ. 2529 10,000