NEWS CENTER

บุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เดือนตุลาคม 2560

อ. ดร.รวิวรรณ กฤษณานุวัตร์
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

 

นายอนุพงศ์ วงศ์จำปา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7
หน่วยสื่อสารองค์กร

 

เดือนกันยายน 2560

นายจักรพันธ์ พิมลรัตน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

 

เดือนสิงหาคม 2560

อ. ดร.นคร กกแก้ว
ตำแหน่ง อาจารย์ A-5
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

นายอภิวัฒน์ ขำแจ้ง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า