NEWS CENTER

คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ อ. ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักโลหะวิทยารุ่นใหม่ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Young Metallurgist Award) ประจำปี 2559 และ น.ส.สุรดา ช่วยประดิษฐ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จากการบรรยายในหัวข้อ “Influence of intermetallic formation on permeability in Al-Si-Cu alloys” โดยผลงานดังกล่าวมี อาจารย์ ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Thailand-International Metallurgy Conference) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม รามาด้า พลาซ่า บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

งานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านโลหะวิทยา ระหว่างนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้ผลงานวิจัยอันมีคุณค่าได้รับการเผยแพร่และเป็นประโยชน์ในวงวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลหะให้เข้มแข็งมากขึ้น

สำหรับรางวัลนักโลหะวิทยารุ่นใหม่ดีเด่นแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินักโลหะวิทยารุ่นใหม่ โดยคัดเลือกจากนักวิชาการ นักวิจัย หรือ วิศวกรโลหการ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่อุทิศตนผลิตผลงานทางวิชาการที่ดี มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารากฐานการศึกษาทางโลหวิทยา วิชาชีพทางด้านโลหวิทยา และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ เป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาโลหะที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ