NEWS CENTER

คณะวิศวฯ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 104 ปี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 104 ปี” โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้น ได้มีกิจกรรม “ผู้บริหารพบประชาคม” โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี พิธีมอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ซึ่งเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ประกอบคุณงามความดี ทำชื่อเสียงให้แก่คณะฯ จำนวน 16 ท่าน พิธีมอบรางวัล “กิจกรรมพัฒนางาน” และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

รางวัลศักดิ์อินทาเนีย

รางวัลด้านวิชาการ

ด้านการเรียนการสอน ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่

 • อาจารย์ ดร.พีรพล  เวทีกูล     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ด้านการเรียนการสอน ประเภทอาจารย์ทั่วไป

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที  นิภานันท์     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ด้านการเรียนการสอน ประเภทนักเขียนตำรา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์  เพียรมนกุล     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รางวัลด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่

 • Assoc.Prof.Dr.Yan  Zhao     สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

ประเภทอ้างอิงสูงสุด

 • ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ดำรงค์ศักดิ์กุล     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ประเภทนักวิจัยสายปฏิบัติการ

 • นายบัญชา  อุนพานิช     ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์

รางวัลด้านบริหารและบริการ

ประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์

 • นางสาวกัลยาภรณ์  นำทอง     งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • นางทิพย์สุดา วิไล วงศ์เมธานุเคราะห์     งานคลังและพัสดุ

ประเภทความสามารถในการทำงาน

 • นางดวงพร  พิสนุแสน     ฝ่ายบริหาร

ประเภทน้ำใจยอดเยี่ยม

 • นายนิสิต  ไสยลักษณ์     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • นางสาวพรทิพย์  ถึงพุ่ม     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • อาจารย์ ดร.วรัญ  แต้ไพสิฐพงษ์     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ประเภทพัฒนาตนเองยอดเยี่ยม

 • นางสาวธันนี  พุ่มอยู่     งานบริหารการศึกษา

ผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป  ผาริโน     ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  อร่ามวิทย์     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  เฉลิมพงศ์     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

รางวัลกิจกรรมพัฒนางาน

 • รางวัลชนะเลิศ   ทีม CHEM ENG SMART SOLUTION     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ชื่อผลงาน  “การปรับปรุงระบบคีย์การ์ดของภาควิชาวิศวกรรมเคมี

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1    ทีม ไร้น้ำยา     ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อผลงาน “ระบบตรวจสอบสถานะเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  จำนวน  2 รางวัล
 1. ทีม ENG LIBRARY     ภารกิจวิทยบริการ(ห้องสมุด)

ชื่อผลงาน  “การลดความซ้ำซ้อนการเก็บข้อมูลหนังสือที่ห้องสมุดจัดซื้อ

 1. ทีม HR TEAM ภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชื่อผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการเอกสารด้านงานบุคคล

 • รางวัลชมเชย  12 รางวัล