NEWS CENTER

อาจารย์วิศวฯ รับรางวัล BRONZE PRIZE ในงาน Seoul International Innovation Fair 2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และทีมวิจัย ที่ได้รับรางวัล BRONZE PRIZE ในงาน Seoul International Innovation Fair 2017 จากการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์แบบมีปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก :Interactive Robot Interactive Learning ,IRAL ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยทีมงานวิจัยประกอบด้วย
หัวหน้าทีม : ผศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมทีม : รศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม คณะครุศาสตร์ น.ส.ศศิธร ศรีวงศ์ญาติดี นิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร์ และ นายภาสกร ทองสันต์ นิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์