NEWS CENTER

อาจารย์วิศวฯ รับรางวัล “ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ด้านนโยบาย”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ และคณะวิจัย ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 ด้านนโยบาย” จากผลงาน ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด โดยได้เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ไปร่วมแสดงความยินดี