NEWS CENTER

เปิดโผ “วิศวจุฬาดีเด่น” ประจำปี 2560

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงานมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 แก่นิสิตเก่าและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีผลงานโดดเด่น ที่สำคัญยังประกอบคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น 3 ใน 9 ของปีนี้ได้แก่ รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ วศ.15 ผู้บริหารประจำสำนักงานอธิการบดี งานศึกษาและพัฒนาโครงการพิเศษ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้ดูแลหลักสูตรด้านการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมโลจิสติกส์ ที่มีผลงานด้านงานวิจัย งานแปล และผลงานด้านวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีโลหะ การลดต้นทุน การจัดการโครงการ ทำให้ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรแก่หน่วยงานต่าง ๆ สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้น รางวัลวิศวจุฬาดีเด่นในปีนี้ ยังมอบให้กับ ดร.ผณิศวร ชำนาญเวช วศ.15 ที่ปรึกษา กรรมการบริษัทและอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้เคยมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาเรื่องการฟ้องร้อง Anti-dumping กุ้งไทยในสหรัฐฯ วิเคราะห์สารตกค้างไนโตรฟูแรนของ European Union จนปัญหาลุล่วงไปด้วยดี ทำให้สมาคมแช่เยือกแข็งไทยได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นจากกระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่ง ดร.ผณิศวร ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสมาคมแช่เยือกแข็งไทย รับตำแหน่งนายกสมาคมถึง 6 ปี

นายเจน นำชัยศิริ วศ.16 กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งควบตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้วิชาวิศวกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องกลที่เกี่ยวกับพลังงานมากมาย จนได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ของผู้รับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่นในปีนี้ด้วย

โดยพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2560 จะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธีนี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ