NEWS CENTER

นิสิตวิศวฯ รับรางวัล Sponsorship Award จากการประกวด ITS Ideathon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ITS Asia-Pacific Forum 2018 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุวิทย์ ประสพกิจถาวร นายธนาวัฒน์ สิทธิสันติกุล นิสิตระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นางสาวปาลิตา สุวรรณอาภา นายเอกราช วีระวัฒกานนท์ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัล Sponsorship Award จากการประกวด ITS Ideathon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ITS Asia-Pacific Forum 2018 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยรางวัลนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Toyota Motor Kyushu, Inc.

การประกวด Ideathon นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในการออกแบบแนวคิดระบบขนส่งอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transport System (ITS) ในอนาคต เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศอาเซียน โดยทีมของนิสิตคณะวิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 ทีมจากทั้งหมด 13 ทีม ที่ได้รับมอบเข็มและประกาศนียบัตรจากผู้จัดงาน