FACULTY

รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม (Assoc. Prof. Boonchai Stitmannaithum, D.Eng.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม (Assoc. Prof. Boonchai Stitmannaithum, D.Eng.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186467
ห้องทำงาน
ตึกปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 5 ห้อง 511
ประวัติการศึกษา
1992
D.Eng. civil engineering, University of Tokoyo
สาขาที่สนใจ
  •   
    เทคโนโลยีคอนกรีต และวัสดุก่อสร้าง
  •   
    โครงสร้างคอนกรีต (พฤติกรรมและการออกแบบ)
  •   
    การตรวจสอบและประเมินโครงสร้าง การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา