FACULTY

รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม (Assoc. Prof. Phoonsak Pheinsusom, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.พูลศักดิ์ เพียรสุสม (Assoc. Prof. Phoonsak Pheinsusom, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
อีเมล์
   dr.phoonsok@gmail.com
เบอร์ติดต่อ
   0-22186476
ห้องทำงาน
ตึกปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้น 5 ห้อง 509
ประวัติการศึกษา
1988
Ph.D. civil engineering, University of Tokgo
สาขาที่สนใจ
 •   
  วิศวกรรมโครงสร้าง
 •   
  วิศวกรรมสะพาน
 •   
  การซ่อมและเสริมกำลังโครงสร้าง
 •   
  การสั่นสะเทือนของโครงสร้าง