FACULTY

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ (Assoc. Prof. Prasit Teekaput, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ (Assoc. Prof. Prasit Teekaput, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186904
ห้องทำงาน
อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 12 ห้อง 12-11 ห้องพักอาจารย์
ประวัติการศึกษา
1990
Ph.D. Electrical Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University
สาขาที่สนใจ
  •   
    ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
  •   
    การสื่อสารดาวเทียม
  •   
    การออกแบบระบบสื่อสาร