FACULTY

ผศ.ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์ (Asst. Prof. Komson Petcharaks, Dr. Sc.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์ (Asst. Prof. Komson Petcharaks, Dr. Sc.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186548
ห้องทำงาน
อาคารปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) ชั้น 1 ห้อง ห้องพักอาจารย์
ประวัติการศึกษา
1995
Dr. Sc. Technical Science, ETH-Zurich