FACULTY

ผศ.ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์ (Asst. Prof. Niphon Wansophark, D.Eng.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์ (Asst. Prof. Niphon Wansophark, D.Eng.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186589
ห้องทำงาน
อาคารสลับ ลดาวัลย์ ชั้น 2 ห้อง 206
ประวัติการศึกษา
2007
D.Eng. Mechanical Engineering, Chulalongkorn University
สาขาที่สนใจ
  •   
    ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
  •   
    กลศาสตร์การคำนวณ