FACULTY

รศ.ดร.วันเฉลิม โปรา (Assoc. Prof. Wanchalerm Pora, )

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.วันเฉลิม โปรา (Assoc. Prof. Wanchalerm Pora, )
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186484 ต่อ 11
ห้องทำงาน
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 1 ชั้น 1 ห้อง 105
ประวัติการศึกษา
Ph.D., Imperial College, University of London
สาขาที่สนใจ
  •   
    อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลข
  •   
    การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข