FACULTY

ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา (Asst. Prof. Weerapun Rungseevijitprapa, Dr-Ing.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา (Asst. Prof. Weerapun Rungseevijitprapa, Dr-Ing.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์
   weerapun.r@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ
   0-22186551
ห้องทำงาน
อาคารปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) ชั้น 2 (ด้านหลัง) ห้อง ห้องพักอาจารย์
ประวัติการศึกษา
2001
Dr-Ing. High-Voltage Eng, Hannover Univ.
สาขาที่สนใจ
 •   
  การสร้างและวัดแรงดันสูง
 •   
  เทคนิคการฉนวนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
 •   
  การวิเคราะห์สภาพฉนวน
 •   
  เทคโนโลยีสายเคเบิลไฟฟ้า
 •   
  การฉนวนและการทดสอบหน้างาน
 •   
  เทคโนโลยีความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 •   
  วิศวกรรมศึกษา