FACULTY

ดวงพร พิสนุแสน (Duangporn Pisanusan)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ชื่อ-นามสกุล
ดวงพร พิสนุแสน (Duangporn Pisanusan)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ
   0-22186323
ห้องทำงาน
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 1 ห้อง
ประวัติการศึกษา
บริหารธุรกิจ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช