FACULTY

รศ.ดร.ธาชาย เหลืองวรานันท์ (Assoc. Prof. Tachai Luangvaranunt, Ph.D.)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.ธาชาย เหลืองวรานันท์ (Assoc. Prof. Tachai Luangvaranunt, Ph.D.)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ
   0-22186947
ห้องทำงาน
อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 16 ห้อง 04 16 03
ประวัติการศึกษา
2003
Ph.D. Metallurgy, University of Tokyo
สาขาที่สนใจ
 •   
  Powder Metallurgy
 •   
  Powder Forging
 •   
  Tribology
 •   
  Wear