FACULTY

ผศ.สมบูรณ์ รัศมี (Asst. Prof. Somboon Rassame)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.สมบูรณ์ รัศมี (Asst. Prof. Somboon Rassame)
ตำแหน่ง
อาจารย์
ตำแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ห้องทำงาน
อาคารภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี ชั้น ห้อง
ประวัติการศึกษา
2012
Ph.D. in Nuclear Engineering, Purdue University