FACULTY

ทำเนียบศักดิ์อินทาเนีย

ความเป็นมาของรางวัลศักดิ์อินทาเนีย

โครงการรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “เป็นสุข” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคนเก่ง โดยพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่บุคลากรมีความสุขสร้างความผูกพันของบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสคล้ายวันครบรอบการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 96 (8 รอบ) 1ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 เห็นควรให้มีพิธีมอบรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” ให้แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผนวกเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และให้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และประเทศชาติต่อไป

ความหมายของชื่อรางวัล “ศักด์อินทาเนีย”

“ศักดิ์อินทาเนีย” เป็น 1 ใน 13 ชื่อที่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ
“ศักดิ์อินทาเนีย” เป็นชื่อเพลงเชียร์เพลงหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีเนื้อหาในวรรคแรกเป็นการประกาศศักดิ์ศรีของวิศวกรรมศาสตร์อย่างฮึกเหิม คือ

“วิศวกรรม ดำรงเป็นหลักนำค้ำจุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์ เราอินทาเนีย… ”
เพลง “ศักดิ์อินทาเนีย” เป็นเพลงที่ต้องมีการฝึกฝนเป็นอย่างดี เพราะเป็นการร้องประสานเสียงแบบหมู่คณะนิสิตวิศวกรรมศาสตร์จะร้องเฉพาะในโอกาสสำคัญ โดยจะยืนตรงและแบ่งออกเป็นซ้าย-ขวา การร้องจะมีการไล่เสียงตามจังหวะของเพลงซึ่งแสดงออกถึงพลังและความสามัคคีของชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อรางวัล “ศักดิ์อินทาเนีย” สื่อความหมายถึงรางวัลที่เป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาววิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันก็มีความหมายสอดรับได้ดีกับเนื้อหาในวรรคแรกของเพลง “ศักดิ์อินทาเนีย” ที่สื่อได้ว่าหากบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและประกอบคุณงามความดีแล้ว ย่อมมีศักยภาพที่สามารถเป็นหลักนำค้ำจุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

รายนามผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2552

รางวัลด้านวิชาการ ปี 2552

รางวัลด้านวิจัย ปี 2552

รางวัลด้านกิจการนิสิต ปี 2552

รางวัลด้านบริหารและบริการ ปี 2552

รางวัลผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2552

รายนามผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2553

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นปี 2553

รางวัลด้านวิชาการ ปี 2553

 • ประเภทนักเขียนตำรารุ่นใหม่
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลด้านวิจัย ปี 2553

 • ประเภทนักวิจัยสายสนับสนุน
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลด้านกิจการนิสิต ปี 2553

 • ประเภทอาจารย์ด้านกิจการนิสิต
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลด้านบริหารและบริการ ปี 2553

รางวัลผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2553

รายนามผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2554

รางวัลด้านวิชาการ ปี 2554

 • ประเภทนักเขียนตำรารุ่นใหม่
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลด้านวิจัย ปี 2554

รางวัลด้านกิจการนิสิต ปี 2554

 • ประเภทที่ปรึกษาชมรม/โครงการ
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลด้านบริหารและบริการ ปี 2554

รางวัลผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2554

รายนามผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2555

รางวัลด้านวิชาการ ปี 2555

รางวัลด้านวิจัย ปี 2555

รางวัลด้านกิจการนิสิต ปี 2555

รางวัลด้านบริหารและบริการ ปี 2555

ผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวฯ ปี 2555

รายนามผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2556

รางวัลด้านวิชาการ ปี 2556

 • ประเภทการเรียนการสอน
  • ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
 • ประเภทนักเขียนตำรารุ่นใหม่
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต
 • ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นครทิพย์ พร้อมพูล

รางวัลด้านวิจัย ปี 2556

 • ประเภทผลงานวิจัยอ้างอิงสูงสุด
  • รองศาสตราจารย ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์
 • ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ
 • ประเภทนักวิจัยสายปฏิบัติการ
  • ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ รอดวงษ์

รางวัลด้านกิจการนิสิต ปี 2556

 • ประเภทอาจารย์ด้านกิจการนิสิต
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • ประเภทที่ปรึกษาชมรม/โครงการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม

รางวัลด้านบริหารและบริการ ปี 2556

 • ประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์
  • นางวนิดา พันวา
 • ประเภทความสามารถในการทำงาน
  • นางสาวกรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์
 • ประเภทน้ำใจยอดเยี่ยม
  • นางสาวยุพา ทัศกุล
 • ประเภทพัฒนาตนเองยอดเยี่ยม
  • นางสาวสุขกมล พันธไชย

ผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวฯ ปี 2556

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ลีลารัศมี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ
 • ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย เตชะอำนาจ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
 • นางสาวดวงตา ใบโคกสูง
 • นางสาวรัตนา ประสิทธิ์เขตกิจ
รายนามผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2557

รางวัลด้านวิชาการ ปี 2557

 • ประเภทการเรียนการสอน
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์ สุชาโต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญารัตน์  สิงหนาท
 • ประเภทนักเขียนตำรารุ่นใหม่
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญวัฒน์  โพธิศิริ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ
 • ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  โคตรจรัส

รางวัลด้านวิจัย ปี 2557

 • ประเภทอ้างอิงสูงสุด
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ชรินพาณิชกุล
 • ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ พิมพ์พิณ
 • ประเภทนักวิจัยสายปฏิบัติการ
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • ประเภทบริการวิชาการและช่วยเหลือสังคม
  • อาจารย์ ดร.บุญรัตน์  โหล่วงศ์วัฒน์

รางวัลด้านกิจการนิสิต ปี 2557

 • ประเภทอาจารย์ด้านกิจการนิสิต
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ธงทอง
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา  ปัญญาเมธีกุล
 • ประเภทที่ปรึกษาชมรม/โครงการ
  • อาจารย์ ดร.อนุรักษ์  ศรีอริยวัฒน์
  • อาจารย์ ดร.ชุติมณฑน์  สถิรพิพัฒน์กุล

รางวัลด้านบริหารและบริการ ปี 2557

 • ประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์
  • นางจินตนา  นนทะนาคร
  • นางพเยาว์  สนทนา
 • ประเภทความสามารถในการทำงาน
  • นางจารุณีย์  แช่มช้อย
  • นางสาวจุฑามาศ  ศีลดำรงชัย
 • ประเภทน้ำใจยอดเยี่ยม
  • นายธีรพงษ์  ประทุมศิริ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  สินธุภิญโญ
 • ประเภทพัฒนาตนเองยอดเยี่ยม
  • นางสาวสุภาพ  หมุดอุบล

ผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวฯ ปี 2557

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อศิ  บุญจิตราดุลย์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑินี  มณีรัตน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยโรจน์  คุณพนิชกิจ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ตั้งจิตสิตเจริญ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต   รัตนธรรมสกุล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์  ศรีเจริญชัย
 • อาจารย์ ดร.บุญรัตน์  โล่วงศ์วัฒน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมา   วิสุทธิพิทักษ์กุล
รายนามผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2558

รางวัลด้านวิชาการ ปี 2558

 • ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • ประเภทอาจารย์ทั่วไป
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก  ภิรมย์โสภา
 • ประเภทนักเขียนตำรา
  • ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  ชุติมา
 • ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยเชษฐ์  สายวิจิตร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์  สุรฤกษ์

รางวัลด้านวิจัย ปี 2558

 • ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเทพ  เขียวหอม
  • รองศาสตราจารย์ ดร.อติวงศ์   สุชาโต
 •  ประเภทอ้างอิงสูงสุด
  • รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด  จงสมจิตร
 • ประเภทนักวิจัยสายปฏิบัติการ
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • ประเภทบริการวิชาการและช่วยเหลือสังคม
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ์

รางวัลด้านกิจการนิสิต ปี 2558

 • ประเภทผู้บริหาร
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • ประเภททั่วไป
  • อาจารย์ ดร.พีรพล  เวทีกูล

รางวัลด้านบริหารและบริการ ปี 2558

 • ประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์
  • นางบุศรา  เสือพอน
  • นางสาวสุภัชชา  เหมรัตนธร
 • ประเภทความสามารถในการทำงาน
  • นางศิริรัตน์  ทองใหญ่ ณ อยุธยา
 • ประเภทน้ำใจยอดเยี่ยม
  • นางนงนุช  ธีรกรชัยธวัช
 • ประเภทพัฒนาตนเองยอดเยี่ยม
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวฯ ปี 2558

 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์  เสนจันทร์ฒิไชย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาฏ  สมหวังธนโรจน์
 • นายธีรพงษ์  ประทุมศิริ
 • นายอภินันท์  อินท์ไชยา
รายนามผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2559

รางวัลด้านวิชาการ ปี 2559

 • ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่
  • ไม่มีผู้เสนอชื่อ
 • ประเภทอาจารย์ทั่วไป
  • ไม่มีผู้เสนอชื่อ
 • ประเภทนักเขียนตำรา
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สิงหถนัดกิจ
 • ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารัตน์  ชลิดาพงศ์

รางวัลด้านวิจัย ปี 2559

 • ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
  • รองศาสตราจารย์ ดร.กษิดิศ หนูทอง
 •  ประเภทอ้างอิงสูงสุด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย  อาภรณ์วิชานพ
 • ประเภทนักวิจัยสายปฏิบัติการ
  • นายธีรพงษ์  ประทุมศิริ
 • ประเภทบริการวิชาการและช่วยเหลือสังคม
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ  นฤปิติ

รางวัลด้านกิจการนิสิต ปี 2559

 • ประเภทผู้บริหาร
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • ประเภททั่วไป
  • รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวน์ดิศ  อัศวกุล

รางวัลด้านบริหารและบริการ ปี 2559

 • ประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์
  • นางสาวศิริกัญญา  พงษ์ทองเจริญ
 • ประเภทความสามารถในการทำงาน
  • นางสุพรรณี  ยงกิจเจริญลาภ
 • ประเภทน้ำใจยอดเยี่ยม
  • นางสาวอติวรรณ  พวงวัฒนา
 • ประเภทพัฒนาตนเองยอดเยี่ยม
  • นายณวัฒน์  เนียมแสง

ผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวฯ ปี 2559

 • ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด  บรรเจิดพงศ์ชัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ลัญฉกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  จันทรโยธา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก ภิรมย์โสภา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์  นาคพีระยุทธ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  นิสารัตนพร
 • อาจารย์ ดร.เชษฐา  พันธ์เครือบุตร
 • นายณวัฒน์  เนียมแสง
 • นายไพโรจน์  อนันตะเศษฐกูล
 • นางสงวน  ภู่ระหงษ์
 • นางสุพรรณี  ยงกิจเจริญลาภ
รายนามผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2560

รางวัลด้านวิชาการ ปี 2560

 • ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่
  • อาจารย์ ดร.พีรพล เวทีกูล
 • ประเภทอาจารย์ทั่วไป
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทที นิภานันท์
 • ประเภทนักเขียนตำรา
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
 • ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลด้านวิจัย ปี 2560

 • ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
  • Assoc.Prof.Dr.Yan Zhao
 •  ประเภทอ้างอิงสูงสุด
  • ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล
 • ประเภทนักวิจัยสายปฏิบัติการ
  • นายบัญชา อุนพานิช
 • ประเภทบริการวิชาการและช่วยเหลือสังคม
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลด้านกิจการนิสิต ปี 2560

 • ประเภทผู้บริหาร
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • ประเภททั่วไป
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลด้านบริหารและบริการ ปี 2560

 • ประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์
  • นางสาวกัลยาภรณ์ นำทอง
  • นางทิพย์สุดา วิไล วงศ์เมธานุเคราะห์
 • ประเภทความสามารถในการทำงาน
  • นางดวงพร พิสนุแสน
 • ประเภทน้ำใจยอดเยี่ยม
  • นายนิสิต ไสยลักษณ์
  • นางสาวพรทิพย์ ถึงพุ่ม
  • อาจารย์ ดร.วรัญ แต้ไพสิฐพงษ์
 • ประเภทพัฒนาตนเองยอดเยี่ยม
  • นางสาวธันนี พุ่มอยู่

ผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวฯ ปี 2560

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์
รายนามผู้ได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2561

รางวัลด้านวิชาการ ปี 2561

 • ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่
  • อ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
 • ประเภทอาจารย์ทั่วไป
  • ผศ.ดร.สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์
 • ประเภทนักเขียนตำรา
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษา
  • รศ.ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ
  • รศ.ดร.สีรง ปรีชานนท์

รางวัลด้านวิจัย ปี 2561

 • ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
  • ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตวราภรณ์
 •  ประเภทอ้างอิงสูงสุด
  • ว่าที่ ร.ต.ธนพร เสาวรัตน์ชัย
 • ประเภทนักวิจัยสายปฏิบัติการ
  • ศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต
 • ประเภทบริการวิชาการและช่วยเหลือสังคม
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลด้านกิจการนิสิต ปี 2561

 • ประเภทผู้บริหาร
  • ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • ประเภททั่วไป
  • อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง

รางวัลด้านบริหารและบริการ ปี 2561

 • ประเภทบริการและมนุษยสัมพันธ์
  • นางเข็มพร นาไชย
  • นางสาวไตรวดี ศรีกุล
  • นายบุญฤทธิ์ ชีวันไพโรจน์
 • ประเภทความสามารถในการทำงาน
  • นางงามตา ชัยยะ
  • นางสาวจินตนา ชมเกิด
  • นางสิริลักษณ์ แสงละออ
 • ประเภทน้ำใจยอดเยี่ยม
  • นางวริศรา รุมดอน
  • นายสาโรจน์ ทะสุ
  • นายสุภัท ชานนท์เมือง
 • ประเภทพัฒนาตนเองยอดเยี่ยม
  • นางสาวธันนี พุ่มอยู่

ผู้ทำชื่อเสียงให้คณะวิศวฯ ปี 2561

 • รศ.ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว
 • ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ
 • ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์
 • ผศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์
 • รศ.ดร.สุรเทพ เขียวหอม
 • ผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์