DEPARTMENTS

ภาควิชา
สำนักงานส่วนกลาง
 
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง
หน่วยงาน
1
ภารกิจสารบรรณและสำนักคณบดี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
2
ภารกิจสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
5
ภารกิจอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
6
ภารกิจวิศวกรรมอาคารและระบบ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
7
ภารกิจแผนและงบประมาณ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
8
ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
9
ภารกิจยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
11
ภารกิจบัญชี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
13
ภารกิจหลักสูตรและวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
14
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
15
ภารกิจบูรณาการการศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
16
ภารกิจบริหารงานวิจัย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
17
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 
18
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
20
ภารกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
21
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3