DEPARTMENTS

ภาควิชา
สำนักงานส่วนกลาง
 
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง
หน่วยงาน
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
2
ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสื่อสารองค์กร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
3
ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านวิรัชกิจ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
4
ภารกิจบริหารบุคคล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
6
ภารกิจอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
7
ภารกิจวิศวกรรมอาคารและระบบ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
8
ภารกิจแผนและงบประมาณ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
9
ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
10
ภารกิจยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ  
 
11
ภารกิจการเงิน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
12
ภารกิจบัญชี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
13
ภารกิจพัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
14
ภารกิจหลักสูตรและวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
16
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
17
ภารกิจบริหารงานวิจัย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
18
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 
19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
21
ภารกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3