ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ

หน้าที่ของหน่วยสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ

หน้าที่ของหน่วยสื่อสารองค์กร
เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำหน้าที่สื่อสารนโยบายของคณะ ด้านวิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร สู่ประชาคมวิศวฯ และสาธารณชนโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง ที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน้าที่ของหน่วยวิรัชกิจ
ภารกิจบริหารและธุรการด้านวิรัชกิจ มีหน้าที่หลักสำคัญโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงานใหญ่ๆ
1. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลและให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่นิสิต บุคลากร และอาคันตุกะซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ทำหน้าที่ในการมุ่งสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันหรือองค์กรต่างชาติเพื่อประโยชน์ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

การให้บริการ

การบริการหน่วยสื่อสารองค์กร
1. ถ่ายภาพกิจกรรมของคณะฯ
2. จัดทำนามบัตรดิจิทัล
3. จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. ออกแบบกราฟิกภาพนิ่ง และโปสเเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์
5. เป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานในคณะไปยังสื่อมวลชน

การบริการหน่วยวิรัชกิจ
1. การให้บริการแก่นิสิตต่างชาติ เช่น การบริการด้านวีซ่าแบบครบวงจร การจัดกิจกรรมเพื่อนิสิตต่างชาติ การดูแลด้านสุขภาพ เป็นต้น
2. การให้บริการแก่นิสิตไทย เช่น การจัดกิจกรรมนานาชาติ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนขาออก (Outbound Exchange) เป็นต้น
3. การให้บริการแก่อาคุนตุกะชาวต่างชาติ เช่น การติดต่อประสานงาน นัดหมายประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ กระบวนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดพิธีลงนามความร่วมมือ เป็นต้น
4. การให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
5. การให้บริการช่วยเหลือแก่หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ทั้งหมด

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 02-218-6337
อีเมล info@eng.chula.ac.th

หน่วยวิรัชกิจ
Facebook https://www.facebook.com/OIAChulaEngineering
โทรศัพท์ +662186360 / +662187779
สำหรับติดต่อภายนอก international.affairs.eng@chula.ac.th /
สำหรับติดต่อนิสิตและบุคลากรภายใน international.affairs.eng@gmail.com