RESEARCH

ประกาศและแบบฟอร์ม

กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
ทุนประชุม และ เสนอผลงานทางวิชาการ

 

 

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

 

  • บริการการตรวจภาษาอังกฤษของต้นฉบับบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Publication Clinic) (รับบริการ online)
  • ใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (สายวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Download DOCX) (ปรับปรุง 24 พ.ค. 2562) (Download ใบเสร็จ/Receipt) (ให้แบบสำเนาบุ้คแบงค์ และใบเสร็จรับเงินมาด้วย)
  • การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับบริการ online)
  • ใบสมัครขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความเผยแพร่ในวารสารระดับชาติสำหรับบุคลากรสายปฎิบัติการ (Download DOC) (Download ใบเสร็จ/Receipt) (ปรับปรุง มิ.ย. 2562)
ทุนคณะวิศวฯ แหล่งทุนภายนอก และอื่นๆ