DEPARTMENTS

ติดต่อสำนักงานส่วนกลาง
 
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง
หน่วยงาน
1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
2
ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสื่อสารองค์กร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
3
ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านวิรัชกิจ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
4
ภารกิจบริหารบุคคล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
6
ภารกิจอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
7
ภารกิจวิศวกรรมอาคารและระบบ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
8
ภารกิจแผนและงบประมาณ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
9
ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
10
ภารกิจยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ  
 
11
ภารกิจการเงิน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
12
ภารกิจบัญชี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
13
ภารกิจพัสดุ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
14
ภารกิจหลักสูตรและวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
16
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
17
ภารกิจบริหารงานวิจัย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
18
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 
19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 
20
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 
21
ภารกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1  
22
คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3  
ติดต่อภาควิชา
 
หน่วยงาน
สถานที่ตั้ง
หน่วยงาน
1
ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี  
 
2
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
 
3
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
 
4
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 
5
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 
6
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
 
7
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ  
 
8
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ 
 
9
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
 
10
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม  
 
11
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ  
 
12
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
 
13
สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ  
 
14
ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต (Warwick)