RESEARCH

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย (ปกติ)

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย (ปกติ)

แหล่งทุนภายใน

1. ทุนส่งเสริมการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัคร : ตลอดปี

วงเงิน (บาท) : ไม่เกิน150,000/โครงการ/ปี มีเงินสมนาคุณ 12,000/โครงการ

2. ทุนงบประมาณแผ่นดิน

รับสมัคร : สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี

วงเงิน (บาท) : –

3. ทุนของจุฬาฯ

รับสมัคร : ตลอดปี

วงเงิน (บาท) : –

แหล่งทุนภายนอก

1. ทุนมูลนิธิอาซาฮี (จุฬาฯ)

รับสมัคร : กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี

วงเงิน (บาท) : ไม่เกิน 1 ล้านเยน/โครงการ

2. ทุนสนับสนุนจาก KFAS ทุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ

รับสมัคร : –

วงเงิน (บาท) : –

3. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป (วช.) 

รับสมัคร : –

วงเงิน (บาท) : 200,000/ปี ไม่เกิน 2 ปี

4. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง (วช.)

รับสมัคร : –

วงเงิน (บาท) : 1,500,000/ 3 ปี

5. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเร่งด่วน (วช.)

รับสมัคร : ตลอดปี

วงเงิน (บาท) : 1,000,000/ปี ไม่เกิน 1 ปี

6. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วช.)

รับสมัคร : ตุลาคม – มกราคม ของทุกปี

วงเงิน (บาท) : ไม่เกิน 6,000,000 บาท/ ไม่เกิน3ปี

7. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย(วช.)

รับสมัคร : –

วงเงิน (บาท) : –

8. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (วช.)

รับสมัคร : –

วงเงิน (บาท) : –

9. ทุนวิจัยทั่วไป (สกว.)

รับสมัคร : –

วงเงิน (บาท) : –

10.ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ แห่งชาติ

รับสมัคร : –

วงเงิน (บาท) : –

11.ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีแห่งชาติ

รับสมัคร : –

วงเงิน (บาท) : –

12.ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รับสมัคร : –

วงเงิน (บาท) : –

ตารางแสดงรายการทุนวิจัย

ตารางแสดงรายการทุนวิจัยแบบ Google Sheet (ปรับปรุง 26 พ.ค. 66)