RESEARCH

คำถามด้านวิจัยที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการขอทุนคณะฯ

ถาม : ทุนคณะฯ ให้ระยะเวลาทำวิจัยได้แค่ไหน?
ตอบ : ให้ระยะเวลา 1 ปี ต่อได้เวลาได้สองครั้ง ครั้งละ 3 เดือน

คำถามเกี่ยวกับการใช้ตึก 100 ปี

ถาม : พื้นที่ส่วนใดในตึก 100 ปี ที่ฝ่ายวิจัยดูแลอยู่
ตอบ : พื้นที่ที่ฝ่ายวิจัยดูแลจะเป็นชั้น 7 ถึง ชั้น 10