FACULTY

สืบค้นบุคลากร
งานแผนและงบประมาณ
กมลวรรณ ไหลงาม (Kamolwan Lhaingam)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน)
เบอร์ติดต่อ 0-2816351-3
อีเมล์ tukcu@hotmail.com
งานพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ
กรรณิการ์ มาสมาน (Kannika Masman)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
งานบริหารการศึกษา
กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์ (Kannika Swanpotipan)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
เบอร์ติดต่อ 0-22186334
อีเมล์ Kannika.fon28@gmail.com
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
กฤษฎา ภูมี (Kristda Pomee)
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ 0-22186567
อีเมล์ Kristda.p@chula.ac.th
กฤษณ์ อิ่มแสง (Kris Imsang)
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
งานบริหารการศึกษา
กัญญณัช จุ้ยขาว (Kanyanat Phloisuk)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
เบอร์ติดต่อ 0-22186335
อีเมล์ kanyanatj93@hotmail.com
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กัญญารัตน์ สนธิทอง (Kanyarat Sontithong)
ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
เบอร์ติดต่อ 0-22186610
อีเมล์ KANYACAT.S@CHULA.AC.TH
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
กัลยาภรณ์ นำทอง (Kanlayaporn Numthong)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)
เบอร์ติดต่อ 02-2187781
อีเมล์ kanlaya.n@chula.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
กิจชัย กาญจนประภากุล (Kijchai Kanjanaprapakul)
ตำแหน่ง ช่างอิเลคทรอนิกส์ชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ 0-22186865
อีเมล์ kijvaspa64@yahoo.com
งานบริหารระบบกายภาพ
กิตติณัฐ ชูเดช (Kittinat Choodej)
ตำแหน่ง วิศวกร
เบอร์ติดต่อ 02-5106108
อีเมล์
สังกัดภาควิชา / หน่วยงาน
หมวด