FACULTY

รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ศ.ดร.ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ดร.คมสัน เพ็ชรรักษ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รศ.ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รศ.ดร.วรงค์ ปวราจารย์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ
ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์เทคโนโลยี
ผศ.ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ผศ.ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ตำแหน่งบริหารอื่น