ACADEMICS

หลักสูตรปริญญาโท

รวมทั้งสิ้น 24 หลักสูตร (รวมหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร) ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) จำนวน 18 สาขาวิชา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่

หลักสูตรปริญญาโท (ปกติ)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. สาขาวิชาระบบกายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์
5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
7. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
9. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
10. สาขาวิชาวิศวกรรมพื้นผิวและการกัดกร่อน
11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วท.ม.)
13. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.ม.)
14. สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
15. สาขาวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (วท.ม.)
16. สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
17. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรน้ำ (วท.ม)
18. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)
19. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (วท.ม.) (สหสาขาวิชา)
20. สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
21. สาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (วท.ม)

หลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ)
3. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)