ข่าววิจัย
มิถุนายน 6, 2562
การอบรม MATLAB & SIMULINK
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดการอบรม MATLAB & SIMULINK เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รู้จักการใช้งานของโปรแกรม MATLAB และ โปรแกรม Simul
มีนาคม 23, 2561
โปรแกรม Matlab สำหรับจุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ได้จัดซื้อโปรแกรม Matlab รวมทั้ง Simulink และ toolbox ครบท
พฤศจิกายน 9, 2559
ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม www.tm.unisearch.chula.ac.th
กันยายน 20, 2559
คณะวิศวฯ จุฬาฯ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจัย จากบริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดี ศ. ดร.ไพศาล กิตติศุภกร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี  และ ศ