RESEARCH

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Open Innovation รอบที่ 2 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65

📣 Open Innovation เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการรอบที่ 2
.
NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเปิดรับร่างข้อเสนอโครงการนวัตรรมแบบเปิด (Open Innovation) ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และโอกาสในการเข้าถึงทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างทั่วถึง
.
📍เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2565
.
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงิน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และเงินสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท/โครงการ ‼️
.
⚠️ NIA ขอสงวนสิทธิยุติการพิจารณาโครงการหากโครงการที่อนุมัติครบตามเป้าหมาย
.
สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/
.
🚩ยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia
.