Toward Innovative Society: fight COVID19

เนื่องด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ของโรคระบาดโควิด 19 ในประเทศไทยและทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและกระจายไปทั่วเกือบทุกพื้นที่ เนื่องจากว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อและติดกันได้ง่ายมากและยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคได้ กระบวนการบำบัดรักษาจึงค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรในเรื่องการกักโซนพื้นที่รักษา ถึงแม้จะมีมาตรการหลายอย่างที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ไม่ให้เลวร้ายมากแล้วก็ตาม แต่ว่าในประเทศไทยเรามีบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่มีจำกัด ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรคอุบัติใหม่นี้ยังขาดแคลนเป็นอย่างมากและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมตามความถนัดและความชำนาญที่เราสามารถทำได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้มีความประสานงานรับโจทย์ปัญหาทางการแพทย์นั้นมาเพื่อคิดสร้างนวัตกรรม เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวก หรืออุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถทำงานในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยการร่วมทำงานผลิตผลงานนวัตกรรมหรือการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

  I2P – Idea to product, in 7 days โครงการผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face shield) จากดีไซน์สู่ผลิตภัณฑ์ใน 7 วัน

  การฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวีซี (Respirator Sterilization by UVC)

  “น้องกระจก” หรือ ระบบสื่อสารทางไกล Telepresence ผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

  น้องปิ่นโต​ (Quarantine Delivery Robot) หรือหุ่นยนต์พัฒนาเพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกลเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์

–  การทดสอบมาตรฐานชุด PPE เพื่อการใช้งานสำหรับแพทย์ในห้อง ICU COVID

–  ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)

– รถความดันบวก “CU กองหนุน”

– ชุดเสื้อควบคุมอุณหภูมิร่างกายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใส่ชุด PPE และเจ้าหน้าที่ภาคสนามปฏิบัติงานในจุดเสี่ยงที่มีสภาพอากาศร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

–  “น้องไฟฉาย” โคมฆ่าและทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคต่าง ๆ ด้วยรังสี UV-C ประสิทธิภาพสูงสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99% ภายในเวลา 3 นาที

– รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ

– “รถดมไว” ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยเคลื่อนที่สำหรับการปฏิบัติงานของสุนัขดมกลิ่นคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ

– หน้ากาก CUre AIR SURE 

– กล่องรอดตาย