ABOUT

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนวัตกรรม”

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะที่ทันสมัย จิตสาธารณะ และ ความเป็นผู้นำ

2. บุกเบิกบูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิจัย

3. สร้างผลงานทางวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ

4. นำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยรวมถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

สมรรถนะหลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

สมรรถนะหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์
1. บุคลากรมีองค์ความรู้ครอบคลุมศาสตร์ที่หลากหลาย
2. องค์กรแห่งการบูรณาการข้ามศาสตร์
3. องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมสู่สังคม

ค่านิยม
1. Nudge Innovation กระตุ้นสร้างนวัตกรรม
2. Overcome Changes ก้าว ‘นำ’ การเปลี่ยนแปลง
3. Work Together พร้อมร่วมแรงสู่ความยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร
1. มีจิตอาสา
2. ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
3. มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

 

โครงสร้างการบริหาร

อธิการบดีกำกับดูแลคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับคณบดี และสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับดูแลด้านการเงิน ผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การนำองค์กร คณะฯ มีการบริหารเป็นสำนักบริหารวิชาการโดยมีฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ และภาควิชา 12 ภาควิชา และ 1 สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

การตอบสนองพันธกิจ