ABOUT

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันสร้างวิศวกรและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ สำหรับสังคมโลก
2. สร้างสรรค์บัณฑิตที่มีคุณธรรม ปัญญา ทักษะการทำงานร่วมกัน และการทำปรับตัว ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง และงานวิจัยและนวัตกรรมระดับโลก

Chula Engineering 2017 for TABEE

 

 

 

พันธกิจ
 1. สร้างวิศวกรที่มีความรู้ มีทักษะตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ และเหมาะสมกับสังคม ไทยและสังคมโลก
 2. เสริมสร้างนิสิตให้เป็นวิศวกรและบัณฑิตที่สามารถครองตนอย่างมีคุณธรรม และเป็นผู้นำในสังคมไทยและสังคมโลก
 3. บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทยและสังคมโลก
 4. ถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สังคมไทยเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในประชาคมโลก
โครงสร้างการบริหาร

การบริหารและการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคณบดี และมีคณะกรรมการคณะฯ เป็นคณะที่ปรึกษา

โครงสร้างการบริหารงานของคณะฯ แสดงได้ดังต่อไปนี้

orgchart_narrow_2015

การตอบสนองพันธกิจ

management_2015

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย)

นโยบายคณะ ฯ

เป้าหมาย

กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม

1. การผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ “ก้าวไกล” 1.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้เพื่อวางพื้นฐานทางวิศวกรรมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 1.1 ส่งเสริมนวัตกรรม การเรียนรู้ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 • พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร
 • สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้โดดเด่น
 • พัฒนา ปรับปรุง ใช้งาน Learning Management System (LMS)
 • โครงการ Education 4.0
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนจากผลประเมินอย่างเป็นขั้นตอน
 • ส่งเสริม Problem and practical based learning classroom, Interactive Classroom
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนิสิต
 • พัฒนานิสิต
 • แลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 • สนับสนุนนิสิตฝึกงานได้เร็วขึ้นและเก็บระยะเวลาสะสมได้ตั้งแต่ปลายปีการศึกษา แรก
 • สอดแทรกและเพิ่มสัดส่วนการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษในบางวิชาของ หลักสูตรปกติ
 • ส่งเสริมกิจกรรมระหว่างนิสิต ISE และนิสิตภาคปกติ
2. เป็นคณะฯที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ “ก้าวไกล/ยกย่อง” 2.1 สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มจำนวนคุณภาพงานวิจัยและการอ้างอิงทางวิชาการระดับนานาชาติ 2.1 เป็นชุมชนวิชาการที่เข้มแข็งและมีความเป็นนานาชาติ
 • พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตร
 • สพัฒนาหลักสูตรที่โดดเด่นเพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์การเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ในระดับภูมิภาค
 • สรรหานักวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมหรือบัณฑิตจากต่างประเทศเข้าเรียนในระดับ บัณฑิตศึกษา
 • ปรับปรุงเนื้อหา/รายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 • พัฒนการบริหารจัดการให้คล่องตัวและส่งเสริมธรรมาภิบาล
 • ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานและยกระดับ ISE
 • ปรับปรุงโครงสร้างและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการวิชาการ
 • พัฒนาบุคลากร
 • ส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นคนดีและเก่งสามารถทางานวิจัยและวิชาการได้เต็มศักยภาพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสังคมที่มีพลวัตสูง
 • มีระบบที่เอื้อต่อการสรรหาคณาจารย์และบุคลากรที่ดีและเก่ง
2.2 มีผลผลิตบัณฑิต ผลผลิตทางวิชาการและวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 • เพิ่มการยอมรับระดับ นานาชาติ
 • ส่งเสริมการตีพิมพ์ตาราและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในAEC และภาคอุตสาหกรรม
 • เพิ่มคณาจารย์ และนิสิตต่างประเทศ
 • จัดกิจกรรมวิชาการะดับ ASEAN และนานาชาติ
 • ส่งเสริมคณาจารย์ร่วมกิจกรรมของสมาคมวิชาชีพนานาชาต
3. เป็นองค์กรแห่งปัญญาที่มีความเป็นเลิศด้านวิจัย “ยกย่อง” 3.1 ส่งเสริมการวิจัยที่ข้ามสาขาเพื่อบุกเบิกงานวิจัยกลุ่ม/แขนงใหม่
3.2 ชื่อมโยงการเรียนการสอนและงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมและสังคมภายนอก
3.3 ส่งเสริมการจัดหาทรัพยากรเพื่อการวิจัยให้มีความพร้อมและเพียงพอที่จะสนับสนุนการวิจัย
3.1 มีผลผลิตงานวิจัยที่โดดเด่นชี้นำการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม
 • ส่งเสริมงานวิจัยและงานวิชาการวิศวกรรมที่มีแนวโน้มสูงในอนาคต
 • แสวงหาโจทย์การวิจัยที่ท้าทายจากภาคอุตสาหกรรม/สังคมที่มีแนวโน้มสูงในสังคมโลกอนาคต ที่เข้ากับความเป็นเลิศของบุคลากรมาสู่คณะฯ
 • นำประเด็นปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมและสังคมมาสู่การเรียนการสอนและการวิจัย
 • ให้ข้อมูล ข่าวสาร และทิศทางของสังคมโลกในอนาคตที่มีแนวโน้มสูงแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
 • เพิ่มทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัยและวิชาการวิศวกรรม
 • แลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 • จัดหาแหล่งทุนและจัดสรรเงินทุนวิจัยตามพอร์ตงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
 • พัฒนาและเพิ่มคณาจารย์ในการทำวิจัยภายใต้สังกัดคณะฯ
 • จัดทำPortfolioของคณาจารย์ในด้านวิจัย/พัฒนาและ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
 • สนับสนุนการเพิ่มนิสิตในระดับป.โท (แผน_ก) และ ป.เอก
 • พัฒนาระบบ IT เพื่อการบริหารงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Research collaboration platform, pool of conceptual& research proposal)
4. มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ คล่องตัว+มั่นคง 4.1 มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
4.2 มีกระบวนการดำเนินงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพิ่มการนำ IT มาใช้และมีระบบมอบ หมายงาน การติดตามและประเมินผลงานที่ดี
4.3 มีระบบบริ หารการเงินที่ดี
4.4 มีระบบบริหารทรัพยากรกายภาพที่ดี
4.1 มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
 • พัฒนาการบริหารจัดการให้คล่องตัวและส่งเสริมธรรมาภิบาล
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ลดขั้นตอนและสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจ
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
 • พัฒนา Knowledge Management of Education
 • นับสนุนระบบการติดตามประเมินผลแบบเน้นผลลัพธ์ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.2 มีระบบบริหารการเงินที่ดีและเพิ่มรายได้
 • พัฒนาระบบบริหารการเงินที่ดีและเพิ่มรายได้
 • จัดสรรเงินตามพอร์ตงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
 • จัดสรรเงินเพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 • บริหารการเงินแยกบัญชีตามภาควิชา แหล่งทุน หน่วยปฏิบัติงาน
 • มีระบบที่คล่องตัวในการรองรับการหารายได้และรับเงินบริจาค
 • รักษาเสถียรภาพรายได้จากการเรียนการสอน
 • เพิ่มรายได้จากการวิจัยและการบริการงานวิชาการวิศวกรรม
 • เพิ่มสัดส่วนรายได้จากการบริหารสินทรัพย์
 • โครงการรับบริจาคเงินจากนิสิตเก่าโดยให้ข้อมูลข่าวสารการใช้จ่ายเงินและเป้าหมายในการพัฒนาคณะฯ
4.3 มีระบบบริหารทรัพยากรกายภาพที่ดี
 • ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาทรัพยากรกายภาพ
 • จัดสรรทรัพยากรทางกายภาพและการบริหารจัดการในการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • เสริมศักยภาพการให้บริการของห้องสมุด
 • พัฒนาระบบตรวจติดตามการบริหารการก่อสร้าง การปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
 • การใช้พลังงานของหน่วยงาน การจัดการขยะ ระบบรักษาความปลอดภัย
5. เป็นประชาคมที่มีความสุข “เกื้อกูล+เป็นสุข” 5.1 ส่งเสริมการเป็นประชาคมที่มีความสุขทั้งกายและใจ ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ในหมู่คณะฯและสังคมภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาคณะฯและสังคม 5.1 มีการเกื้อกูลนิสิตและบุคลากรที่ขาดแคลน เกื้อกูลนิสิตและบุคลากร
 • สนับสนุนโครงการสวัสดิการและทุนการศึกษา
5.2 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนและสังคม เพิ่มความมีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับสังคม
 • สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้สู่สังคม
 • โครงการค่ายวิชาการและกิจกรรมเพื่อชุมชนโครงการช่างชุมชน
 • ส่งเสริมให้นิสิตมีจิตอาสาเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม
5.3 ส่งเสริมการเป็นประชาคมที่เป็นสุข ส่งเสริมการเป็นประชาคมที่เป็นสุข
 • ส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นคนดีและเก่งสามารถทางานวิจัยและวิชาการได้เต็มศักยภาพ
 • จัดตั้งคณะกรรมการบุคลากรเพื่อพัฒนาและดูแลสร้างเสริมความสุข บรรเทาความทุกข์แก่บุคลากร
 • ส่งเสริมเชิดชูคุณความดีของหมู่คณะและการสร้างชื่อเสียงแก่คณะฯ
 • สนับสนุนกิจกรรมกีฬาฯสันทนาการของบุคลากร
 • พัฒนาและจัดทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
 • สนับสนุนบุคลากรให้ก้าวหน้าตามหน้าที่การงานในเวลาอันควร
 • โครงการซุ้มอาหารโดยผู้เกษียณอายุ
 • ส่งเสริมความสะดวก สุขอนามัย เรียบร้อย และปลอดภัยในการทำงาน
5.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
 • เพิ่มความมีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับสังคม
 • สนับสนุนและขยายขอบข่ายการให้ข่าวสารกิจกรรมของคณะฯ กับนิสิตเก่า
ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์