FACULTY

กัญญณัช จุ้ยขาว (Kanyanat Chuikaw)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
งานบริหารการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
กัญญณัช จุ้ยขาว (Kanyanat Chuikaw)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
อีเมล์
   kanyanatj93@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ
   0-22186335
ห้องทำงาน
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 1 ห้อง งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา
2002
B.A. Accounting, Phranakhon Rajabhat University