FACULTY

กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์ (Kannika Swanpotipan)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
งานบริหารการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์ (Kannika Swanpotipan)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
อีเมล์
   Kannika.fon28@gmail.com
เบอร์ติดต่อ
   0-22186334
ห้องทำงาน
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น 1 ห้อง งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ