FACULTY

กรรณิการ์ มาสมาน (Kannika Masman)

ข้อมูลติดต่อ
ภาควิชา/หน่วยงาน
งานพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ
ชื่อ-นามสกุล
กรรณิการ์ มาสมาน (Kannika Masman)
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ห้องทำงาน
อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 ชั้น ห้อง