ภารกิจบริหารและธุรการ ด้านสารบรรณและสำนักคณบดี

หน้าที่ของหน่วยสารบรรณและสํานักคณบดี

1. งานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม การเก็บรักษา จนถึงการทำลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด
2. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและประชุมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานเลขานุการผู้บริหาร
4. งานพิธีการของคณะฯ

การให้บริการ

1. การรับ ส่งเอกสาร (ภายในคณะ-ภายนอกคณะ)
2. การจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร
3. การให้ความร่วมมือสรรกากรรมการฯ
4. การจัดเอกสารการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ
5. การสรรหาคณะกรรมการบริหารคณะฯ
6. การนัดหมายสำนักคณบดี
7. ประสานงานพิธีการของคณะฯ

ติดต่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ 02-218-7770
อีเมล saraban@eng.chula.ac.th