ภารกิจพัสดุ

หน้าที่ของภารกิจพัสดุ

ภารกิจพัสดุ มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในงานปรับปรุงอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ เมื่อหมดความจำเป็นต้องใช้งาน โดยดำเนินการจัดทำเอกสารในระบบ CU Enterprise Resource Planning : (CU-ERP) และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement : (e-GP) ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. จัดหาพัสดุ
1.1 จัดซื้อจัดจ้างรายการวัสดุ ค่าใช้สอย
1.2 จัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในงานปรับปรุงอาคารของ คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
3. การบริหารพัสดุ

การให้บริการ

ทุกหน่วยงาน/ภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อหน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์ 02-218-6326 แฟกซ์ 02-218-6356
อีเมล procurement@eng.chula.ac.th