ภารกิจบริหารการศึกษา

Bulletin (หนังสือหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์)  
เกณฑ์การรับเข้า TCAS67

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

โครงการที่เปิดรับสมัคร

• โครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
• โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
• โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
• โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
• โครงการรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

กรณีที่สมัครโครงการนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วีดิโอแนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)

คลิกเพื่อจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio)

 

สามารถดูข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ : http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html

ติดต่องานบริหารการศึกษา

Email: admission.eng@chula.ac.th

Tel: 02-218-6333-6